โครงการสัมมนา

โครงการสัมมนา  (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อโครงการ
                แปลงโฉมผ้าไทยสู่เวทีแฟชั่นทันสมัยระดับโลก

หลักการและเหตุผล

          ตามที่วิชาสัมมนาทิศทางและแนวโน้มทางสารสนเทศศาสตร์  มีความประสงค์ให้นิสิตมีความรู้และประสบการณ์ในการจัดสัมมนา  จัดประชุม อภิปรายในหัวข้อต่างๆ โดยให้นิสิตจัดทำข้อมูลสารสนเทศลงในเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้น ปรับปรุงรูปแบบและข้อมูลให้ครบถ้วน ทันสมัย  พร้อมกับให้นิสิตจัดทำสารสนเทศให้อยู่ในรูปแบบคลังคำ เพื่อสะดวกในการค้นหา

                โครงการสัมมนาแปลงโฉมผ้าไทยสู่เวทีแฟชั่นทันสมัยระดับโลก จึงเป็นโครงการพัฒนาให้นิสิตมีความรู้  ประสบการณ์ และทักษะการจัดสัมมนา  เพื่อให้นิสิตนำทักษะนี้ไปใช้ในสังคมแห่งการทำงาน เป็นประสบการณ์ก่อนปฏิบัติจริง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องจัดให้มีโครงการนี้ขึ้น
วัตถุประสงค์
                1.  เพื่อให้นิสิตมีความรู้และประสบการณ์การจัดงานสัมมนา
                2.  เพื่อให้นิสิตสามารถจัดทำข้อมูลสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่
                3. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผ้าไทยและอัญมณีไทย
เป้าหมาย
          1.  นิสิตสามารถจัดงานสัมมนาและเป็นผู้นำสัมมนาได้
                2.  ผู้เข้าร่วมสัมมนาร่วมอภิปราย แสดงความคิดเห็นในหัวข้อสัมมนา
         
วิธีดำเนินการ
          1.  บรรยาย
                2.  อภิปราย
          3.  สาธิต

ผู้รับผิดชอบโครงการ
                น.ส. มลฤดี  สินสุพรรณ  
                น.ส. สิริพร  ยอดทอง
                น.ส. สุริวัสสา กล่อมเดช
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
                1.  นิสิตสามารถจัดสัมมนาในหัวข้อต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายได้
                2.  ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ตระหนักถึงความสำคัญของงานหัตถกรรมไทย
                3.  ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ทราบข้อมูลการประยุกต์ผ้าไทยให้ทันสมัย
          4.  สร้างจิตสำนึกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาอนุรักษ์และสืบสานงานหัตถกรรมไทย

การจัดเตรียมงานสัมมนา

                1.  เนื้อหา
                –  วิวัฒนาการผ้าไทยสี่ภาค
                –  องค์อุปถัมภ์และหน่วยงานส่งเสริมผ้าไทย
                                สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

                                พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์
                                ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

                –  แปลงผ้าไทยสู่เวทีแฟชั่นระดับโลก
                                แบรนด์ผ้าไทยในประเทศและต่างประเทศ
                                ช่างดีไซน์
                                หน่วยงานจัดแฟชั่นโชว์  >> หนังสือแฟชั่น แฟชั่นทีวี  นางแบบ 
                                การจัดแฟชั่นโชว์ผ้าไทยในต่างประเทศยากง่ายอย่างไร
                2.  วิทยากร
                อ. คณะศิลปกรรม
                อ.จากศิลปาชีพบางไทร
                3.  อุปกรณ์
                –  คอมพิวเตอร์
                –  จอโปรเจคเตอร์
                –  ตัวอย่างผ้าไทย
                –  อุปกรณ์ทอผ้า
                4.  การเชิญเข้าร่วมสัมมนา 
                การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ได้แก่  โปสเตอร์  Facebook  MSN

                5.  การประเมินผล
                –  ตอบคำถาม
                –  แสดงความคิดเห็น

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: