สรุปโครงการสัมมนา

สรุปโครงการจัดสัมมนา
“ แปลงโฉมผ้าไทย  สู่เวทีแฟชั่นทันสมัยระดับโลก ”
วันพฤหัสบดีที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓

หลักการและเหตุผล 

                ผ้าไทยเป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรมที่บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองของวัฒนธรรมประจำชาติ  และความคิดสร้างสรรค์ของคนในชาติ  ในการรู้จักทำเครื่องนุ่งห่มและผลิตภัณฑ์ใช้สอยในชีวิตประจำวันของคนไทย คนไทยรู้จักการทอผ้ามาตั้งแต่สมัย ก่อนประวัติศาสตร์  สังคมในชนบทถือว่างานทอผ้าเป็นหน้าที่ของผู้หญิงทำกันในครัวเรือนยามว่างจาก การทำไร่ทำนา การทอผ้าจึงมีทั่วไปทุกภาคของประเทศไทย
                ปัจจุบันผ้าไทยเป็นที่ยอมรับในวงการแฟชั่น เหล่าดีไซน์เนอร์ต่างนำผ้าไทยไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับยุคสมัย จนคนทั่วโลกต่างยอมรับและชื่นชมในความสามารถของคนไทย
                ดังนั้น โครงการสัมมนาในหัวข้อ “แปลงโฉมผ้าไทย สู่เวทีแฟชั่นทันสมัยระดับโลก” จัดขึ้นเพื่อรวบรวม และเผยแพร่ข้อมูล สารสนเทศ ที่เกี่ยวกับผ้าไทย การออกแบบผ้าไทย เพื่อเป็นการรักษาหัตถกรรมผ้าไทยให้คงอยู่

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้                                                                                        

                1. เพื่อศึกษาผ้าไทยในภาคต่าง ๆ  ภูมิปัญญาในการทอผ้า การประดิษฐ์ลวดลาย

                2. เพื่อรวบรวมและเผยแพร่สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในเรื่องผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง และผ้าไทยประยุกต์

                 3. เพื่อแสดงถึงคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง และผ้าไทยประยุกต์

     เนื้อหาการสัมมนาโดยย่อ

 –  วิวัฒนาการผ้าไทยสี่ภาค

 –  องค์อุปถัมภ์และหน่วยงานส่งเสริมผ้าไทย

                                สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

                                พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์

                                ศูนย์ศิลปาชีพ

                                  กรมหม่อนไหม

 –  แปลงผ้าไทยสู่เวทีแฟชั่นระดับโลก

                                แบรนด์ผ้าไทยในประเทศและต่างประเทศ  – จิม ทอมสัน

                                ช่างดีไซน์เนอร์

                                                                ไทย – คุณพิจิตรา รักษะจิตร

                                                                             คุณนคร สัมพันธรักษ์

                                                                             คุณธีระพันธ์ วรรณรัตน์

                                                                ต่างชาติ  – ลิซ ดาเวนพอร์ต ออสเตรเลีย

                                    หน่วยงานจัดแฟชั่นโชว์  >> หนังสือแฟชั่น แฟชั่นทีวี  นางแบบ

–   วิทยากร  อาจารย์จักกริศน์  บัวแก้ว

หัวข้อสัมมนา
                1. ความคิดเห็นต่อแฟชั่นผ้าไทย ( ราคา การนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน น่าสวมใส่ ทันสมัย สวยงาม )

                2. การจัดแฟชั่นโชว์ผ้าไทยในต่างประเทศยากง่ายอย่างไร จัดแล้วได้รับความนิยมหรือไม่ ในมุมมองของตนเอง
                3. ผ้าไทยได้รับความนิยมมากน้อยเพียงไรในสังคมไทย

                4. หาแนวทางในการช่วยอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทย

วิทยากรพิเศษ

ผศ. จักรกริศน์ บัวแก้ว

อาจารย์ประจำสาขานิเทศศิลป์  คณะศิลปกรรมศาสตร์

ภาระหน้าที่ในปัจจุบัน

                • อาจารย์ประจำ สาขานิเทศศิลป์

                • อาจารย์พิเศษ ภาควิชานิเทศศาสตร์ (วิชาเอกโฆษณา ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

                • คณะกรรมการ หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี

                • นักออกแบบ และนักเขียนภาพประกอบอิสระ

ประสบการณ์ในอดีต

                – ผู้สร้างสรรค์ภาพประกอบนิตยสาร Face Maganine /นิตยสารGo Magazine / และสำนักพิมพ์ต่าง ๆ 

                – Desingner โครงการศิลปาชีพฯ ในสมเด็จพระบรมราชินีนาถ

                – กรรมการร่วมปฎิบัติงาน โครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น

                – ผู้ช่วย Designer บริษัทกันติกร จำกัด ( ห้องเสื้อ Kantikara )

                – หัวหน้าสาขานิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

รางวัลและเกียรติยศที่ได้รับ

                – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การออกแบบเสื้อผ้าชิงแชมป์แห่งประเทศไทย จัดโดย มหาวิทยาลัย ศิลปากร ร่วมกับ บริษัทยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย จำกัด

                – รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การออกแบบลวดลายบนวัสดุสังเคราะห์จัดโดย บริษัทเชอรีล่อน ประเทศไทย จำกัด

                – รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การออกแบบลวดลายบนวัสดุสังเคราะห์จัดโดย บริษัทเชอรีล่อน ประเทศไทย จำกัด

                – รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ( ระดับภาค ) การประกวดภาพประกอบ เรื่อง โดยกระทรวงศึกษาธิการ

                – รางวัลชมเชย แผนการรณรงค์โฆษณา “เรามีสิทธิรับรู้” จัดโดย นิตยสารคู่แข่ง

                – รางวัลชมเชย ( ระดับประเทศ ) การประกวดภาพประกอบเรื่อง โดยกระทรวงศึกษาธิการ

                – รางวัลชมเชย การวาดภาพประกอบหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน ( lllustration For Young Regders Awards 2001 ) จากพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

                – รางวัลชมเชย การวาดภาพประกอบหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน ( lllustration For Young Readers Awards 2003 ) รับพระราชทานรางวัลจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

                – รางวัลชมเชย การวาดภาพประกอบหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน ( lllustration For Young Readers Awards 2004 ) รับพระราชทานรางวัลจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

เอกสารประกอบการสอนและงานวิจัย

                พ.ศ. 2547โครงการศึกษา สำรวจสภาพปัจจุบันและปัญหา ผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมือง อ่างหิน – บ้านปึก จังหวัด ชลบุรี

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

                – การเลือกหัวข้อสัมมนา ไม่สามารถนำเรื่องอัญมณีมารวมกับเรื่องผ้าไทยได้ เนื่องจากประเด็นจะหลากหลาย และกว้างเกินไป
                – การติดต่อวิทยากรมาบรรยาย เมื่อสรุปได้ว่าจะจัดหัวข้อสัมมนา “แปลงผ้าไทย สู่เวทีแฟชั่นระดับโลก” จึงคิดไปติดต่อเจ้าหน้าที่จากศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ซึ่งความเป็นไปได้นั้นน้อยมาก กระทั่งทราบว่าภายในมหาวิทยาลัยมีอาจารย์ ผู้มีความสามารถในการออกแบบเสื้อผ้า จึงเชิญอาจารย์มาเป็นวิทยากรภายในเวลากระชั้นชิดกับวันงาน
                – ในการทำงานขาดทักษะด้านการนำข้อมูลลงเว็บไซต์ ทำให้เสียเวลา งานจึงขาดความต่อเนื่อง
                – วันสัมมนาเริ่มงานช้าเนื่องจากผู้เข้าร่วมสัมมนามาไม่ตรงเวลา
                – การเลือกของที่ระลึกให้เหมาะสมกับวิทยากร ซึ่งภายหลังได้ปรึกษากับ อาจารย์ไพรพรรณ อินทนิล จึงได้ข้อสรุปว่าเป็นเครื่องเบญจรงค์และเหรียญที่ระลึกรัชกาลที่ ๙

งบประมาณ

เหรียญที่ระลึก ร.๙ (อาจารย์ไพพรรณ อินทนิล (อนุเคราะห์))    700  บาท

ค่าเดินทางไปศูนย์ศิลปาชีพ ฯ                          960        บาท

ของที่ระลึก (กระเป๋าจากศูนย์ศิลปาชีพ)        220       บาท

ขนมชั้น + วุ้น                                                      350       บาท

น้ำกระเจี๊ยบ + น้ำตาลทราย                              36          บาท

กระดาษทิชชู                                                        13          บาท

ค่าไปรษณีย์ (EMS)                                            27          บาท

ค่าโปสเตอร์                                                          150        บาท

จานกระดาษ+ช้อน+ แก้วน้ำพลาสติก             56        บาท

น้ำอัดลม 2 ขวด                                                   30           บาท

ถ่ายสำเนาเอกสาร                                               99           บาท

แก้วเบญจรงค์                                                       350         บาท

กระดาษทำถุงใส่ของชำร่วย                              30           บาท

                                                                รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น      3,021*       บาท

*หมายเหตุ รวมค่าเหรียญที่ระลึก ร.๙ (อาจารย์ไพพรรณ อินทนิล (อนุเคราะห์))    700  บาท

สรุปผลการวิเคราะห์แบบประเมิน 

                จากผู้เข้าร่วมสัมมนา 20 คน สามารถหาค่าความถี่และร้อยละจากการประเมินแบบสอบถาม 10 ข้อ ซึ่งแสดงผลได้ ดังนี้

1. การประชาสัมพันธ์          

PR
    Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid median 11 55.0 55.0 55.0
high 9 45.0 45.0 100.0
Total 20 100.0 100.0  

 

2. ความพร้อมของผู้จัดการสัมมนา 

prepare
    Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid high 16 80.0 80.0 80.0
highest 4 20.0 20.0 100.0
Total 20 100.0 100.0  

 

3. ความเหมาะสมของเนื้อหาในการสัมมนา

material
    Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid median 3 15.0 15.0 15.0
high 14 70.0 70.0 85.0
highest 3 15.0 15.0 100.0
Total 20 100.0 100.0  

 

4. เทคนิควิธีในการนำเสนอเนื้อหาการสัมมนา

present
    Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid median 9 45.0 45.0 45.0
high 9 45.0 45.0 90.0
highest 2 10.0 10.0 100.0
Total 20 100.0 100.0  

 

5. การถ่ายทอดความรู้ ความสามารถของวิทยากร

knowledge
    Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid median 1 5.0 5.0 5.0
high 6 30.0 30.0 35.0
highest 13 65.0 65.0 100.0
Total 20 100.0 100.0  

 

6. เอกสารประกอบการสัมมนา

document
    Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid median 7 35.0 35.0 35.0
high 10 50.0 50.0 85.0
highest 3 15.0 15.0 100.0
Total 20 100.0 100.0  

 

7. สภาพแวดล้อมและการจัดห้องสัมมนา

room
    Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid high 7 35.0 35.0 35.0
highest 13 65.0 65.0 100.0
Total 20 100.0 100.0  

8. ระยะเวลาการจัดสัมมนา

time
    Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid median 7 35.0 35.0 35.0
high 12 60.0 60.0 95.0
highest 1 5.0 5.0 100.0
Total 20 100.0 100.0  

 

9. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมสัมมนา

benefit
    Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid high 12 60.0 60.0 60.0
highest 8 40.0 40.0 100.0
Total 20 100.0 100.0  

 

10. ความพึงพอใจโดยรวมจากการสัมมนา 

like
    Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid high 11 55.0 55.0 55.0
highest 9 45.0 45.0 100.0
Total 20 100.0 100.0  
โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: