โครงการสัมมนา

                                                                               โครงการสัมมนา

ชื่อโครงการ
             แปลงโฉมผ้าไทยสู่เวทีแฟชั่นทันสมัยระดับโลก

หลักการและเหตุผล
              ตามที่วิชาสัมมนาทิศทางและแนวโน้มทางสารสนเทศศาสตร์  มีความประสงค์ให้นิสิตมีความรู้และประสบการณ์ในการจัดสัมมนา  จัดประชุม อภิปรายในหัวข้อต่างๆ โดยให้นิสิตจัดทำข้อมูลสารสนเทศลงในเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้น ปรับปรุงรูปแบบและข้อมูลให้ครบถ้วน ทันสมัย  พร้อมกับให้นิสิตจัดทำสารสนเทศให้อยู่ในรูปแบบคลังคำ เพื่อสะดวกในการค้นหา
              โครงการสัมมนาแปลงโฉมผ้าไทยสู่เวทีแฟชั่นทันสมัยระดับโลก จึงเป็นโครงการพัฒนาให้นิสิตมีความรู้  ประสบการณ์ และทักษะการจัดสัมมนา  เพื่อให้นิสิตนำทักษะนี้ไปใช้ในสังคมแห่งการทำงาน เป็นประสบการณ์ก่อนปฏิบัติจริง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องจัดให้มีโครงการนี้ขึ้น

วัตถุประสงค์
              1.  เพื่อให้นิสิตมีความรู้และประสบการณ์การจัดงานสัมมนา
              2.  เพื่อให้นิสิตสามารถจัดทำข้อมูลสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่
              3. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผ้าไทยและอัญมณีไทย

เป้าหมาย
              1.  นิสิตสามารถจัดงานสัมมนาและเป็นผู้นำสัมมนาได้
              2.  ผู้เข้าร่วมสัมมนาร่วมอภิปราย แสดงความคิดเห็นในหัวข้อสัมมนา 
 
วิธีดำเนินการ
              1.  บรรยาย
              2.  อภิปราย

ผู้รับผิดชอบโครงการ
              น.ส. มลฤดี  สินสุพรรณ์ 
              น.ส. สิริพร  ยอดทอง
              น.ส. สุริวัสสา กล่อมเดช

การประเมินผล
              1.  ตอบคำถาม

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
              1.  นิสิตสามารถจัดสัมมนาในหัวข้อต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายได้
              2.  ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ตระหนักถึงความสำคัญของงานหัตถกรรมไทย
              3.  ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ทราบข้อมูลการประยุกต์ผ้าไทยให้ทันสมัย
              4.  สร้างจิตสำนึกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาอนุรักษ์และสืบสานงานหัตถกรรมไทย

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: