โครงการสัมมนา (ฉบับปรับปรุง)

 

ชื่อโครงการ
                แปลงโฉมผ้าไทยสู่เวทีแฟชั่นทันสมัยระดับโลก

หลักการและเหตุผล

          ตามที่วิชาสัมมนาทิศทางและแนวโน้มทางสารสนเทศศาสตร์  มีความประสงค์ให้นิสิตมีความรู้และประสบการณ์ในการจัดสัมมนา  จัดประชุม อภิปรายในหัวข้อต่างๆ โดยให้นิสิตจัดทำข้อมูลสารสนเทศลงในเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้น ปรับปรุงรูปแบบและข้อมูลให้ครบถ้วน ทันสมัย  พร้อมกับให้นิสิตจัดทำสารสนเทศให้อยู่ในรูปแบบคลังคำ เพื่อสะดวกในการค้นหา

                โครงการสัมมนาแปลงโฉมผ้าไทยสู่เวทีแฟชั่นทันสมัยระดับโลก จึงเป็นโครงการพัฒนาให้นิสิตมีความรู้  ประสบการณ์ และทักษะการจัดสัมมนา  เพื่อให้นิสิตนำทักษะนี้ไปใช้ในสังคมแห่งการทำงาน เป็นประสบการณ์ก่อนปฏิบัติจริง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องจัดให้มีโครงการนี้ขึ้น


วัตถุประสงค์
                1.  เพื่อให้นิสิตมีความรู้และประสบการณ์การจัดงานสัมมนา
                2.  เพื่อให้นิสิตสามารถจัดทำข้อมูลสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่
                3. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผ้าไทยและอัญมณีไทย
เป้าหมาย
         
1.  นิสิตสามารถจัดงานสัมมนาและเป็นผู้นำสัมมนาได้
                2.  ผู้เข้าร่วมสัมมนาร่วมอภิปราย แสดงความคิดเห็นในหัวข้อสัมมนา
         
วิธีดำเนินการ
         
1.  บรรยาย
                2.  อภิปราย
         
3.  สาธิต

ผู้รับผิดชอบโครงการ
                น.ส. มลฤดี  สินสุพรรณ  
                น.ส. สิริพร  ยอดทอง
                น.ส. สุริวัสสา กล่อมเดช
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
               
1.  นิสิตสามารถจัดสัมมนาในหัวข้อต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายได้
               
2.  ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ตระหนักถึงความสำคัญของงานหัตถกรรมไทย
               
3.  ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ทราบข้อมูลการประยุกต์ผ้าไทยให้ทันสมัย
         
4.  สร้างจิตสำนึกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาอนุรักษ์และสืบสานงานหัตถกรรมไทย

การจัดเตรียมงานสัมมนา

                1.  เนื้อหา
                –  วิวัฒนาการผ้าไทยสี่ภาค
                –  องค์อุปถัมภ์และหน่วยงานส่งเสริมผ้าไทย
                                สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

                                พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์
                                ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

                –  แปลงผ้าไทยสู่เวทีแฟชั่นระดับโลก
                                แบรนด์ผ้าไทยในประเทศและต่างประเทศ
                                ช่างดีไซน์
                                หน่วยงานจัดแฟชั่นโชว์  >> หนังสือแฟชั่น แฟชั่นทีวี  นางแบบ 
                                การจัดแฟชั่นโชว์ผ้าไทยในต่างประเทศยากง่ายอย่างไร
                2.  วิทยากร
                อ. คณะศิลปกรรม
                อ.จากศิลปาชีพบางไทร
                3.  อุปกรณ์
                –  คอมพิวเตอร์
                –  จอโปรเจคเตอร์
                –  ตัวอย่างผ้าไทย
                –  อุปกรณ์ทอผ้า
                4.  การเชิญเข้าร่วมสัมมนา 
                การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ได้แก่  โปสเตอร์  Facebook  MSN

                5.  การประเมินผล
                –  ตอบคำถาม
                –  แสดงความคิดเห็น

โครงการสัมมนา

                                                                               โครงการสัมมนา

ชื่อโครงการ
             แปลงโฉมผ้าไทยสู่เวทีแฟชั่นทันสมัยระดับโลก

หลักการและเหตุผล
              ตามที่วิชาสัมมนาทิศทางและแนวโน้มทางสารสนเทศศาสตร์  มีความประสงค์ให้นิสิตมีความรู้และประสบการณ์ในการจัดสัมมนา  จัดประชุม อภิปรายในหัวข้อต่างๆ โดยให้นิสิตจัดทำข้อมูลสารสนเทศลงในเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้น ปรับปรุงรูปแบบและข้อมูลให้ครบถ้วน ทันสมัย  พร้อมกับให้นิสิตจัดทำสารสนเทศให้อยู่ในรูปแบบคลังคำ เพื่อสะดวกในการค้นหา
              โครงการสัมมนาแปลงโฉมผ้าไทยสู่เวทีแฟชั่นทันสมัยระดับโลก จึงเป็นโครงการพัฒนาให้นิสิตมีความรู้  ประสบการณ์ และทักษะการจัดสัมมนา  เพื่อให้นิสิตนำทักษะนี้ไปใช้ในสังคมแห่งการทำงาน เป็นประสบการณ์ก่อนปฏิบัติจริง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องจัดให้มีโครงการนี้ขึ้น

วัตถุประสงค์
              1.  เพื่อให้นิสิตมีความรู้และประสบการณ์การจัดงานสัมมนา
              2.  เพื่อให้นิสิตสามารถจัดทำข้อมูลสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่
              3. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผ้าไทยและอัญมณีไทย

เป้าหมาย
              1.  นิสิตสามารถจัดงานสัมมนาและเป็นผู้นำสัมมนาได้
              2.  ผู้เข้าร่วมสัมมนาร่วมอภิปราย แสดงความคิดเห็นในหัวข้อสัมมนา 
 
วิธีดำเนินการ
              1.  บรรยาย
              2.  อภิปราย

ผู้รับผิดชอบโครงการ
              น.ส. มลฤดี  สินสุพรรณ์ 
              น.ส. สิริพร  ยอดทอง
              น.ส. สุริวัสสา กล่อมเดช

การประเมินผล
              1.  ตอบคำถาม

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
              1.  นิสิตสามารถจัดสัมมนาในหัวข้อต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายได้
              2.  ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ตระหนักถึงความสำคัญของงานหัตถกรรมไทย
              3.  ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ทราบข้อมูลการประยุกต์ผ้าไทยให้ทันสมัย
              4.  สร้างจิตสำนึกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาอนุรักษ์และสืบสานงานหัตถกรรมไทย

สมาชิก

 

สมาชิก

นางสาวมลฤดี สินสุพรรณ์  50026093

นางสาวสิริพร ยอดทอง  50026147

นางสาวสุริวัสสา กล่อมเดช  50026154