ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

               

                 มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเมื่อวันที่ 21กรกฏาคม2519  และได้ทรงจัดตั้ง โรงฝึกอบรมศิลปาชี ขึ้นแห่งแรกที่พระตำหนักสวนจิตรลดาในวันฉัตรมงคลปี 2523สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯให้นายธานินทร์ กรัยวิเชียรองประธานกรรมการมูลนิธ ิส่งเสริมศิลปาชีพฯ สรรหาที่ดินที่ใกล้เคียง กับพระราชวังบางปะอินเพื่อจัดตั้ง ศูนย์ศิลปาชีพ อีกแห่งหนึ่งนายธานินทร์   กรัยวิเชียรจัดหาที่ดินได้  2 แปลงเป็นที่ดินของสำนักงาน ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวได้ทรงกรุณา โปรดเกล้าฯ พระราชทาน ให้รัฐบาลจัดการปฏิรูปที่ดิน เพื่อให้ราษฎรผู้ยากไร้ได้มีที่อยู่และทำมาหากินตามอัตภาพ แปลงหนึ่ง อยู่ที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายก อีกแปลงหนึ่ง อยู่ที่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ล้นเกล้าฯทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไป ทอดพระเนตรที่ดินแปลงที่อยู่ที่อำเภอบางไทรด้วยพระองค์เอง ซึ่งที่ดินแปลงนี้มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  750 ไร่เศษ และทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยว่า สมควรจะสร้างศูนย์ศิลปาชีพ

                วันที่ 3  มิถุนายน 2523  รัฐบาลได้น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินแปลงนี้แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 4 รอบและรัฐบาลยังได้มีมติให้หน่วยราชการต่าง ๆ สนับสนุน โครงการ ของศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงจัดตั้งขึ้นโดยมอบหมายให้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงาน

การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็นผู้รับผิดชอบในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย และประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆในการจัดฝึกอบรมศิลปาชีพเรื่อยมา และมีการซื้อที่ดิน เพิ่มเติมอีก  200 ไร่เศษรวมเป็นเนื้อที่ของศูนย์ฯ ทั้งหมดเกือบ 1,000 ไร่ในปัจจุบัน

                สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงเสด็จพระราชดำเนินเปิดศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 7  ธันวาคม  2527

มีแผนกฝึกอบรม ดังนี้

–                   แผนกช่างตัดเย็บเสื้อผ้า และปักจักร 

–                   แผนกช่างทอผ้าไหม

–                   แผนกช่างโลหะ 

–                   แผนกช่างศิลประดิษฐ์

–                   แผนกช่างทอผ้าตีนจก  

–                   แผนกช่างปักผ้า

–                   แผนกช่างสอดย่านลิเภา 

–                   แผนกช่างประดิษฐ์หัวโขน

–                    แผนกช่างเป่าแก้ว 

–                   แผนกโภชนาการ

–                    แผนกช่างสานผักตบชวา 

–                   แผนกช่างเครื่องเรือนหวาย  

–                   แผนกช่างเครื่องเคลือบดินเผา 

–                   แผนกช่างจิตรกรรมประยุกต์

–                    แผนกช่างเขียนภาพลายไทย  แผนกช่างแกะสลักไม้

–                    แผนกช่างจักสานไม้ไผ่ลายขิด  แผนกช่างปั้นตุ๊กตาชาววัง

–                   แผนกช่างบ้านทรงไทย  แผนกช่างบาติก

–                   แผนกช่างเครื่องเรือนไม้  แผนกช่างประติมากรรม

–                    แผนกช่างเครื่องหนัง  แผนกช่างวาดภาพสีน้ำมัน

–                   แผนกช่างเครื่องยนต์   แผนกช่างเจียระไนพลอย

–                    แผนกช่างภาพกระจกสี  แผนกช่างดอกไม้ขนมปัง

ดูรายละเอียดได้ที่   www.bangsaiarts.com